logo jongleren
Artikel

In overleg over het jonge kind

Geplaatst op: 24 januari 2018

Regelmatig zijn er bijeenkomsten van de kenniskring IB-ers Primo. Daarin worden verschillende onderwerpen besproken met als doel: leren van elkaar. Afgelopen periode stond het jonge kind centraal. De kenniskring ging in gesprek met ketenpartners over de vraag: Hoe krijgen wij beter zicht op de problemen die er spelen bij kinderen van 0-6 jaar en wat kan daarin versterkt worden in de voorschoolse periode?

door Annemieke Jeene, directeur Loep


Aanleiding voor de bijeenkomst

In juni hebben we eerst een bijeenkomst gehad met de IB-ers. Daaruit kwam naar voren dat we merken dat het aantal jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben groter wordt en de zorg die zij nodig hebben complexer wordt:
  • Veel kinderen hebben een Nederlandse taalontwikkelingsachterstand én/of een taalachterstand in hun moedertaal;
  • De zelfstandigheid laat te wensen over: zindelijkheid, zelfstandig aan- en uitkleden, eten van vast voedsel, omgang met elkaar;
  • Systemen die niet op elkaar aansluiten, trajecten die traag of niet goed op gang komen;
  • Ouders informeren en betrekken kan ingewikkeld zijn;
  • We hebben te maken met verschillende culturen met verschillende ideeën over zelfredzaamheid e.d.


Het doel van de bijeenkomst

Een mooi moment om met onze ketenpartners, het CJG, KomKids, WOT, SWV, Peter Jonkers en IB-ers van Primo in gesprek te gaan met als doel beter zicht te krijgen op de problemen die er spelen bij kinderen van 0-6 jaar en na te denken over wat daarin versterkt kan worden in de voorschoolse periode. Daarnaast willen we onze bevindingen delen met de bestuurders, zodat hier verder actie op kan worden ondernomen.

 


Wat komen we tegen?

Allereerst was het goed om te horen dat het CJG actief belt en stimuleert als kinderen een indicatie krijgen en ouders zich niet bij de VKV (voorheen speelzaal) melden. Zijn zij wel aangemeld, dan gaat de opvang er altijd achteraan, zodat kinderen ook daadwerkelijk komen. Er is geen mogelijkheid om ouders te dwingen, maar wel om ze te verleiden en te stimuleren.

Zelfredzaamheid

De verwachtingen die scholen hebben van kinderen is bij de opvang niet altijd duidelijk. Heel lang geleden, nog voor de Pampers waren uitgevonden, waren kinderen zindelijk rond het tweede jaar. Nu wordt er niet meer vreemd opgekeken als een kind niet zindelijk naar school komt. Iets wat in de kleutergroepen niet werkbaar is. Er kan geen kostbare tijd verloren gaan aan verschonen zonder extra handen in de groep. Opvallend is ook de beperkte zelfredzaamheid. Er zijn kinderen die geen appel kunnen eten, zij zijn alleen gewend om stukjes te krijgen of nog erger gepureerd…. Kinderen kunnen zichzelf niet aan- en uitkleden. Weten niet hoe je met elkaar omgaat, hoe je reageert op ruzietjes, enzovoorts.

Motorische ontwikkeling

Er zijn meer kinderen met een motorische achterstand. Kinderen krijgen te weinig bewegingservaring. Hierdoor hebben kinderen een te lage basisspanning.

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling is zorgelijk. Op sommige scholen wordt gezegd dat 80% van de kinderen logopedie nodig hebben vanwege een taalachterstand. Niet te betalen door de zorgverzekering. Het roept zeker vragen op of we het aanbod wel op de goede manier doen? Een nader onderzoek hiernaar is wenselijk.

Vanuit het CJG wordt er doorverwezen naar AURIS en TRIVIUM. Soms verwijst de één naar de ander. We hebben dan een kip en ei verhaal. Is het taalprobleem de oorzaak van het gedragsprobleem of is het gedragsprobleem de oorzaak van het taalprobleem? Op deze vraag is niet altijd snel een antwoord te vinden en ondertussen wordt het kind niet geholpen…

Privacy

De Wet op de privacy kwam ook aan bod. Je mag informatie delen met andere organisaties mits ouders toestemming geven. Ik ben ervan overtuigd dat ouders de informatie willen delen als het hun kind helpt én er een basis van vertrouwen is. Dit laatste punt is een punt die de nodige aandacht en tijd vraagt en zeker niet makkelijk is.


Conclusie van de bijeenkomst

Laten we in ieder geval elkaar meer opzoeken en elkaar aanspreken op wat we kunnen verbeteren. Welke verwachtingen hebben wij op de basisschool, hoe kan de VKV hierop aansluiten? Deze gesprekken zijn echt binnen alle IKC’s nodig om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.

 

No shaming, no blaming maar wel het goede doen voor ieder kind. Ons niet verschuilen achter de privacy wetgeving. Willen we kinderen alle kansen bieden, dan moeten we informatie delen én vooral niet te lang wachten met actie ondernemen. Dit vraagt tijd en energie, maar dat doen we dan wel voor het kind. Zij hebben ons hierin heel hard nodig om maximaal te kunnen profiteren van het onderwijs en te investeren in hun toekomst.

Ouders betrekken en beter informeren vanuit verschillende kanten. Als ouders dezelfde boodschap regelmatig horen dan komt er wel actie. Nog mooier is het als ouders het elkaar gaan vertellen. Het CJG gaat, samen met een aantal IB-ers en mensen van de VKV bekijken of zij een PICTO-kaart kunnen ontwikkelen om rond het derde jaar met ouders in gesprek te gaan. Ruim voor de basisschoolleeftijd en structureel. De VKV en het CJG kunnen hier dan aandacht aan besteden.

 

Helaas komt in een te groot aantal gevallen het niet vanzelf wel goed. Willen wij daadwerkelijk iets doen aan de achterstanden van kinderen. Dan kan de conclusie niet anders zijn dan: zoek elkaar op en informeer elkaar. De verantwoordelijkheid ligt bij ons allen.