logo jongleren
Artikel

Leuk, leren lezen

Geplaatst op: 15 april 2019

In het project Leuk, leren lezen wordt samengewerkt met leraren en docenten uit primair en voortgezet onderwijs in de regio Schiedam – Vlaardingen. Het doel is om een nieuw kader te ontwerpen voor het onderwijs in leesbegrip. Primo-scholen die willen deelnemen aan dit project zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Leuk, Leren Lezen café.

Door Betty van Dam, De Violier


Vanuit verschillende onderzoeken, maar zeker ook vanuit de ervaring van leerkrachten en docenten, blijkt dat de nadruk die de laatste decennia is gelegd op het leren toepassen van leesstrategieën en in het VO op tekstverklaren, een negatieve uitwerking heeft gehad op het plezier in lezen en ook zeker niet heeft geleid tot een beter leesbegrip.

Het vak Begrijpend Lezen moet op de schop en daarmee moet het gehele curriculum taal op de basisschool opnieuw onder het vergrootglas. Op de middelbare scholen is het vak Nederlands verworden tot het vak tekstverklaren en is er nauwelijks meer ruimte voor taalbeschouwing, literatuur en poëzie. Dat heeft ertoe geleid dat het vak Nederlands als minst leuke vak wordt bestempeld, dat het nauwelijks meer gekozen wordt op de lerarenopleidingen en zelfs de ooit prestigieuze wetenschappelijke faculteit Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam is gesloten wegens slechts twee aanmeldingen.

In een viertal goed bezochte bijeenkomsten heb ik proberen aan te tonen hoe dit ontstaan is, waar het fout gegaan is en waar we vooral mee moeten stoppen. Zoals bij veel lezingen en presentaties in het verleden, vierden we met elkaar een groot feest der herkenning. Echter, nu we weten wat we niet meer moeten doen, weten we dan wel wat we wel moeten doen?

Experimenteren met nieuwe werkvormen

Binnen het project Leuk, Leren Lezen worden leraren PO en VO uitgenodigd om tijd te besteden aan nieuwe werkvormen die het leesbegrip wel ondersteunen en de zinloze strategieën te laten staan. Binnen deze projectaanvraag willen we graag zo veel mogelijk kinderen uit groep 8 aan het eind van dit schooljaar met deze werkvormen laten experimenteren. Het is de bedoeling dat bij de start van het schooljaar 2019-2020 een grote groep brugklassers doorgaat met het toepassen van deze werkvormen. Dit hoeven niet dezelfde kinderen te zijn.

Op basis van de ervaringen en de resultaten zal er een vervolgaanvraag gedaan worden vanuit Bureau Hein om dit verder uit te breiden.

Ondertussen hebben zich binnen Primo al een aantal scholen aangemeld die graag willen deelnemen aan dit project, maar die ook versneld een stap verder willen gaan door het leesonderwijs vooral vanaf groep 6 te willen hervormen. Deze scholen waren van harte uitgenodigd om op 4, 10 of 11 april deel te nemen aan het Leuk, Leren Lezen café waarvoor iedereen een uitnodiging heeft ontvangen.

Vanuit de vervolgsubsidie bestaat de mogelijkheid om scholen verder te begeleiden bij het aanpassen van de leerlijn Lezen van A tot Z. Dit zal vanuit de verschillende Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) van scholen en wellicht vanuit een gecombineerde PLG waarin verschillende scholen samenwerken, vorm gaan krijgen.

Wordt vervolgd!