logo jongleren
Opinie

Een trotse bestuurder

Geplaatst op: 24 januari 2018

Het begin van het nieuwe jaar is een mooi moment om even stil te staan bij alle prachtige initiatieven die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en bij welke ontwikkelingen er alweer gaande zijn. Onderwijs staat nooit stil. Ik ben een trotse bestuurder.

door Peter Jonkers, directeur-bestuurder Stichting Primo Schiedam


Ik ben trots. Trots op wat binnen Primo het laatste jaar door middel van samenwerking tot stand is gekomen. De samenwerking tussen professionals die lef hebben, leiderschap tonen en gaan voor goed en zo inclusief mogelijk onderwijs en opvoeding (burgerschap). Met het diepe besef dat we dat vooral in samenhang en met elkaar moeten vormgeven. We zijn niet alleen uitvoerders, maar zetten zelf onze werkelijkheid neer. En met het besef dat we een netwerkorganisatie zijn en moeten samenwerken om de uitdagingen waarvoor we staan op te kunnen lossen. En dat dat vooral leren, onszelf versterken en professionaliseren inhoudt.

De bouw van het prachtige nieuwe schoolgebouw van De Singel is daar een mooi voorbeeld van: in samenwerking met alle betrokken partijen is daar uiteindelijk een prachtig gebouw tot stand gekomen. De gemeente, de buurt, de sloper, de aannemer, de architect, Inge en Tjeerd namens het schoolteam, onze beleidsmedewerker Martijn… Iedereen heeft zijn/ haar rol opgepakt. En ja, het heeft af en toe geschuurd, maar er staat nu een prachtig schoolgebouw waar we trots op kunnen zijn! Dank aan alle betrokkenen!

In het kort wil ik jullie meenemen in wat er afgelopen jaar nog meer is bereikt door middel van samenwerking en professionalisering.

Van visie naar daadkracht

Zo is op Het Startblok de aftrap gegeven voor de Pilot ‘Van visie naar daadkracht’ waarin met deskundigen wordt gekeken naar het sociaal-emotioneel leren. Dit om kinderen meer handreikingen te bieden. Een pilot die in samenwerking met Onderwijs dat Past wordt vormgegeven en die moet leiden tot een aanpak waar andere scholen ook hun voordeel mee kunnen doen.

Een ander voorbeeld is de start van een groep voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, De Kameleon met De Singel, en het verder ontwikkelen van het onderwijs aan leerlingen met spraak- en taalstoornissen in samenwerking met Auris op de Klinker.

Het afgelopen jaar hebben de teams van Het Kleurrijk en De Taaltuin heel veel veerkracht laten zien. Beide teams zijn geconfronteerd met een directeur die onverwachts niet meer of veel minder aanwezig is. Dit door de ziekte van Jill en het vertrek van Eric. Maar anderen stonden op, er werd samengewerkt om de kwaliteit hoog te houden en sterker nog: de ontwikkelingen werden en worden verder vorm gegeven.

Op De Violier hebben diverse leerkrachten besloten om in de herfstvakantie naar Canterbury af te reizen om zich daar te laten inspireren teneinde het onderwijs in het Engels een boost te kunnen geven.

Afgelopen juni zijn de schoolbestuurders, enkele directeuren en intern begeleiders en medewerkers van het Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past naar Graz afgereisd om te kijken hoe in Oostenrijk inclusief onderwijs wordt vormgegeven. Dit heeft geleid tot het formuleren van een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs, die nu de inspraak in gaat.

Samenwerking in de stad

In samenwerking met de gemeente Schiedam, Onderwijs dat Past, Siko hebben we voor het CON, nu De Wereldschool, een gebouw aan de Meesterstraat kunnen realiseren. Hiervoor moest in zeer korte tijd veel werk worden verzet. Niet in de laatste plaats door de net nieuw aangestelde directeur Dennis de Rouw, maar ook door onze huisvestingsmensen Stefan en Martijn. Het onderwijs aan nieuwkomers betekent per definitie het onderwijs passend maken. De directeur nodigt jullie dan ook uit om eens een kijkje te komen nemen.

In Schiedam Noord is een overleg is opgestart tussen de bijzondere en openbare scholen om daar de samenwerking naar een hoger plan te trekken.

In Noord werken we ook intensief samen met het Sic en de gemeente om daar duurzame nieuwbouw te realiseren voor Loep en El Furkan. Bij Loep is in samenwerking tussen de architect, Annemieke Jeene en Martijn den Boer een ontwerp ontstaan waarbinnen de visie op het onderwijs nadrukkelijk terug is te zien. Hierbij is het idee van het klassieke leslokaal verlaten en zijn er samenwerkingsruimtes ingetekend waarbinnen instructiehoeken worden gecreëerd.

Met de kunstinstellingen waaronder de het stedelijk museum, het theater, stichting Mooi werk en de bibliotheek wordt steeds meer de samenwerking gezocht.

Zo is de Peperklip in het kader van het muziektraject met hun schoolkoor tot de halve finales gekomen en is de school afgereisd naar Ahoy om daar het kerstgala bij te wonen. Hetzelfde project Muziek in de klas waar de Klinker ook mee is gestart.

In het kader van de kinderparticipatie en PR wordt veel samengewerkt met de Kleine Ambassade. De Kindergemeenteraad en de vormgeving van dit digitale magazine Jongeleren zijn daar voorbeelden van.

Meedenken en professionaliseren

Door diverse leerkrachten en directeuren is meegedacht over de manier waarop we de samenwerking binnen Primo verder willen vormgeven. Uit deze zogenaamde Denktank bijeenkomsten is helder geworden wat er moet veranderen in onze samenwerking om het onderwijs, zoals voorgesteld in het eindrapport rond het Project onderwijs 2032, te kunnen vormgeven. Een van de conclusies is dat we in het leiderschap (in de breedste zin van het woord) in onze organisatie nog wat te doen hebben. Tijdens de tweedaagse met de directeuren wordt dit punt meegenomen als we het hebben over het nieuwe beleidsplan dat het komende half jaar vorm zal krijgen.

Leden van de managementteams van De Poldervaart, Het Windas, De Singel, Het Kleurrijk en De Peperklip zijn nu bezig met het tweede jaar van de opleiding ‘Dynamische scholen’ bij CBE Group in Amsterdam. Deze scholen zijn bezig om persoonlijke leergemeenschappen te vormen waarbinnen het onderwijs wordt ontwikkeld en voorbereid. Op Het Windas gebeurt dat onder het motto: ‘zacht op de relatie, maar hard op de inhoud’. Dit geldt overigens ook voor Montessori Schiedam, die weliswaar niet meedoet aan deze leergang maar wel PLG’s aan het opzetten is.

Overigens bestaat de Montessorischool dit voorjaar 10 jaar en is groeiende en heeft daarmee haar bestaansrecht bewezen.

Ook bestuurders professionaliseren: de bestuurders van UN1EK, Siko en Primo volgen de leergang ‘Besturen met meerwaarde’ bij het CBE Group dit jaar.

Gezamenlijk hebben de besturen in deze regio de MCPO invallerspool opgezet en trachten we maatregelen te treffen die ons moeten helpen om de problemen rond het tekort aan leerkrachten te tackelen

In het bestuurlijk overleg van PO en VO besturen staan regelmatig de thema’s die van belang zijn in het kader van de overgang tussen PO en VO op de agenda.

Primo als netwerkorganisatie

Al deze voorbeelden laten zien dat Primo een netwerkorganisatie is… Samen met onze partners zorgen we dat we IKC’s krijgen waar zo inclusief mogelijk onderwijs, opvoeding en opvang wordt vormgegeven. Met KomKids en Mundo wordt intensief samengewerkt. Maar ook met Minters voor schoolmaatschappelijk werk en de Wijkondersteuningsteams. Een uitdaging: onderwijs en zorg moeten meer integreren. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, maar ook op goede zorg en de professionals moeten samen werken, ieder vanuit zijn eigen expertise, om ervoor te zorgen dat kinderen in een goede omgeving opgroeien en leskrijgen.

In mijn ogen leidt samenwerking tot groei. Groei op diverse terreinen. Qua leerlingenaantal zijn zes van onze scholen gegroeid: De Taaltuin, Het Startblok, Montessori Schiedam, De Peperklip, Het Windas en Loep gegroeid het afgelopen jaar.

We hebben twee innovatiesubsidie binnengehaald: die van het buitenlokaal op Het Windas de techniek- en kooklokalen op De Taaltuin en voor ontwikkelvlogs op De Peperklip.

Ook met Wijzer in Opvang & Onderwijs wordt steeds intensiever samengewerkt. In december is het startschot gegeven voor een onderzoek naar wat verdere samenwerkingsvormen, waaronder een fusie van Primo en Wijzer zou kunnen opleveren. Aan de hand van dit onderzoek zal gekeken worden hoe we de samenwerking tussen de stichtingen gaan versterken. De Raad van Toezicht (RvT’s) van beide organisaties maken binnenkort verder kennis. Afgelopen jaar heeft onze RvT overigens drie leden mogen verwelkomen: Foort van Oosten, Manja van de Plasse en Zeliha Cimtay.

Tot slot

Mensen, dat samenwerken kan alleen wanneer we elkaar blijven inspireren, oog hebben voor elkaars belangen, elkaar wat gunnen, elkaar voorzien van feedback en wanneer we de wil hebben om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan. Dat valt misschien niet altijd mee in een tijd waarin de politiek het personeel binnen het BAO lijkt te zijn vergeten. Wat mede geresulteerd heeft in een hoge werkdruk en een lerarentekort. Ik hoop dat de signalen die ook jullie hebben afgegeven aan de politiek worden opgepakt. Maar het zal ook ons, het werkveld, om oplossingen vragen. We zullen ook zelf het nodige moeten doen om de werkdruk te verlagen door duidelijke keuzes te maken. Laten we dat in ieder geval samen doen!