logo jongleren
Artikel

MDO De Poldervaart, twee jaar later

Geplaatst op: 16 mei 2022

In de zomer van 2020 ging sbo De Poldervaart samen met de Gelinckschool. Dit bood de school mooie kansen om een multidisciplinaire onderwijsinstelling te worden. Inka van Est, intern begeleider, lichtte toen namens het team de plannen aan ons toe. Zij sloot af met de woorden: We gaan met een open blik de toekomst in. Je kunt niet alle plannen vanachter je bureau maken, de praktijk gaat ons leren wat er allemaal kan en wat er nodig is.” Inmiddels zijn we twee jaar verder, tijd om Inka weer op te zoeken en te vragen wat er is bereikt.

Door de redactie


Het antwoord is: veel! De Poldervaart is niet langer uitsluitend een school voor speciaal basisonderwijs. Als multidisciplinaire onderwijsinstelling (MDO) kan het team de kinderen veel meer bieden. In de afgelopen jaar is de expertise op het gebied van onderwijs en zorg stapje voor stapje uitgebreid. In het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan werken uiteenlopende specialisten samen om kinderen met gedrag- en/of leerproblemen zodanig te ondersteunen dat zij op de beste manier tot leren komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, het volledige systeem rondom het kind wordt meegenomen.  

“We blijven een school, dus we blijven onderwijs geven,” zegt Inka hierover. “Maar we zijn adaptief bezig. Dat betekent dat we per kind kijken naar wat het nodig heeft en welke aanpak het beste werkt. Daarvoor werken we onder andere met verschillende methodes en kunnen we ook steeds meer specialistische ondersteuning inschakelen.”

 

De weg naar ontwikkeling

Die specialistische ondersteuning wordt niet op goed geluk in huis gehaald. In de ontwikkeling naar de MDO is er een groep mensen met verschillende expertises die richting geven, sparren en evalueren of alle betrokken dezelfde kant op blijft gaan. Deze groep wordt extern begeleid en bestaat uit teamleden, specialisten, de gemeente en het Samenwerkingsverband Onderwijs dat past.

Inka: “Deze groep houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we ons blijven ontwikkelen. Samen onderzoeken we wat onze wensen zijn en wat de gemeente, het samenwerkingsverband en andere specialisten daarin kunnen betekenen. Iedereen denkt vanuit zijn of haar eigen invalshoek mee en draagt ideeën aan. Zo stimuleert men ons om te kijken wat willen en wat er mogelijk is. We willen tenslotte niet elke keer een doel tot 50% behalen, we willen ons door blijven ontwikkelen! Inmiddels zijn er uit deze samenwerking al mooie dingen voortgekomen, zoals de liaison bij de wijkondersteuningsteams en de extra zorg die we komende tijd de school binnen mogen halen.”

 

Liaison

Inka is met name enthousiast over de aanstelling van de liaison voor de wijkondersteuningsteams. Deze liaison zorgt voor een betere verbinding tussen de school en alles wat zich rondom het gezin en hulpverlening afspeelt. Eén aanspreekpunt per gemeente dus, die precies weet waar hij of zij de antwoorden op jouw vragen kan doorzetten. Ideaal.

Inka: “Op De Poldervaart werken we met leerlingen uit de gemeentes Schiedam, Maasluis en Vlaardingen. Dat betekent dat we contact moeten houden met veel verschillende wijkondersteuningsteams en met nóg meer verschillende medewerkers. Ik wil daarmee niet zeggen dat het contact niet goed is, maar al die lijnen maken de communicatie soms wel ingewikkeld. Je hebt met zoveel namen te maken, dat je soms door de medewerkers het bos niet meer ziet. Nu we per gemeente met een liaison werken, zijn de lijnen veel korter en krachtiger.

De liaison biedt ondersteuning in het contact door onze vragen uit te zetten bij de juiste WOT-medewerkers en de antwoorden voor ons te achterhalen. Wij hoeven nu dus niet meer uit te zoeken hoe alle lijnen lopen als we iets moeten regelen of afstemmen en dat biedt veel duidelijkheid. De verbinding met de wijkteams is echt verbeterd. We zijn hierdoor bijvoorbeeld ook beter op de hoogte van wat de handelingsadviezen vanuit het wijkteam zijn en wat er allemaal al loopt, zodat wij die zaken ook beter kunnen oppakken en/of afstemmen.

Natuurlijk gebeurt alles altijd alleen met toestemming van de ouders. Ook voor hen zijn de korte lijnen veel fijner. Naast de wachtlijsten die er vaak al zijn, wil je geen extra vertraging door administratieve rompslomp. We hoeven nu niet meer zes keer te bellen om iets voor een kind na te vragen of te regelen. De korte lijnen leiden ook tot meer begrip onderling.

De eerste evaluaties van de liaison zijn positief. We zijn vanuit de praktijk begonnen met kijken waar de kansen liggen. Nu onderzoeken we hoe we de samenwerking kunnen verbeteren en tot hoever we kunnen gaan. Eén keer per twee weken hebben we zorgoverleg. De liaisons sluiten hier ook bij aan. Die denken dan mee vanuit de wijkondersteuningsteams en dragen suggesties aan. Zij vragen dan: heb je hier al aan gedacht? Of wist je in deze wijk dit of dit al wordt georganiseerd? De liaisons hebben namelijk al een goed beeld van welke arrangementen en initiatieven er al zijn in de wijk. We zitten zo dichter op het vuur en dat is fijn. Het sluit mooi aan bij het wijkgericht werken waarmee we kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen wijk willen helpen.”

Zorg binnen de school

Zoals eerder gezegd is de praktijk voor De Poldervaart het uitgangspunt voor het door ontwikkelen van de MDO. Als het team merkt dat meerdere leerlingen gebaat zijn bij een bepaalde therapie, dan wordt onderzocht hoe die zorg meer de school in gehaald kan worden.

Inka: “Met onze leesspecialisten, fysiotherapie, logopedie en gedragstrainingen hadden we al veel aanvullende expertise in huis. Nu hebben we akkoord gekregen om ook Sensorische Integratie Therapie en Psychomotorische therapie op school vorm te gaan geven. Dat is goed nieuws voor de kinderen en de hulpverlening. Je hebt bij zorgvragen vaak te maken met wachtlijsten. Maar wat als een vraag al op school kan worden opgepakt? Dan hoeft een kind misschien niet eens op een wachtlijst terecht te komen. Daarnaast vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie voor een kind tijdens die wachtlijsttijd niet verergerd. Als je eerder met een kind aan de slag kan, lopen frustraties minder hoog op en voelen kinderen zich meer begrepen.

Dat dit werkt, hebben we al ervaren: met de leesspecialist kunnen we er bijvoorbeeld al voor zorgen dat kinderen met een bepaald lees- of spellingsproblemen niet meteen op de wachtlijst voor een dyslexietest hoeven. Doordat de leesspecialist snel samen met het kind mee aan de slag kan, kunnen er al dingen worden opgelost. Dat draagt er zelfs aan bij dat wachtlijsten korter worden, omdat kinderen er niet onnodig op komen te staan.”

 

Geef kinderen de tools

“Met de Sensorische Integratie therapie en Psychomotorische therapie hopen we hetzelfde te bereiken. Sensorische Integratie therapie (SI therapie) richt zich op de zintuigen van kinderen en de manier waarop zij informatie uit hun lichaam en prikkels van buitenaf verwerken. Tast, smaak, gehoor, zicht… Veel kinderen bij ons op school hebben een hoge of juist een lage drempel voor prikkels. Ze kunnen zich moeilijk concentreren omdat ze extreem snel afgeleid zijn of hebben juist extra stimulans nodig voordat een instructie bij ze binnenkomt.

Wij merken dat deze kinderen veel baat hebben bij de Sensorische Integratie therapie. Kinderen krijgen de tools om beter met prikkels om te gaan. Soms helpt het al om een fietsband aan de tafelpoten te knopen, zodat een kind er tegenaan kan bewegen. Dit helpt ze te ontladen of op te laden.

Psychomotorische therapie (PMT) gaat over hoe het lichaam reageert op wat er in het hoofd van een kind gebeurt. Met deze therapie leren kinderen aan de hand van oefeningen met emoties om te gaan, of worden ze geholpen om emoties anders te uiten. Daarbij hebben we nu ook speltherapie voor in huis.”

 

Ambulante begeleiding

“Andere scholen geven aan ons terug dat ze het zo mooi vinden dat wij naar het hele systeem rond het kind kijken. Dat doen we omdat we weten dat wanneer één onderdeel van dat systeem minder goed loopt, dat gevolgen heeft voor de rest van de ontwikkeling van het kind. Dus als wij bepaald gedrag zien bij een kind, willen we weten waar dat vandaan komt. Alleen dan kun je kijken wat eraan gedaan kan worden. Soms moet je daarvoor even een stapje terugzetten. Je wilt tenslotte geen pleisters plakken, maar kinderen de tools geven zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij.

Ik vind het leuk om te merken dat andere scholen onze ambulant begeleider steeds vaker weten te vinden om mee te denken als zij vragen hebben. We hebben als MDO inmiddels veel kennis en het is mooi om te zien dat dat ook gezien wordt. Een kind hoeft voor hulp niet meteen naar De Poldervaart doorverwezen te worden. Via de ambulant begeleider kunnen we als team bijvoorbeeld ook meedenken over een (anonieme) casus. Daarnaast kan onze ambulant begeleider leerkrachten of scholen ondersteunen, wanneer ze hulp kunnen gebruiken bij leerlingen hebben met bepaald gedrag. Op die manier kunnen we scholen binnen het samenwerkingsverband helpen om daar sterker in te worden.”

 

Hoe nu verder…

“We doen veel en er zit nog veel in de pijpleiding, maar de komende tijd willen we er vooral voor zorgen dat de zorg steviger in de school komt. We stellen verder expres niet te veel doelen, de kans dat je dan last krijgt van tunnelvisie wordt dan te groot. We willen juist blijven onderzoeken wat onze doelgroep nodig heeft. Daarvoor moet je verder kijken dan naar wat uit er uit hun mond komt of hoe hun lijf zich gedraagt. Het is mooi dat we nu echt de tijd kunnen nemen om te kijken hoe we het beste op die hulpvragen in kunnen spelen. Dat maakt ook dat we niet zo’n vastomlijnd plan hebben. Maar op welke manier we de hulp vormgeven, daarin willen we wel vooruitstrevend zijn.”