Praat mee

Wij stellen uw inbreng op prijs. We nodigen u daarom uit om mee te praten op school- en/of stichtingsniveau.​

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school is een MR verbonden. Deze bestaat uit een ouder en personeelsgeleding. De wijze waarop de MR tot stand komt, de rol die zij inneemt binnen de organisatie en haar rechten en plichten kunt u teruglezen in het MR-statuut. De MR van de school, stelt zelf haar regelement op, deze kunt u inzien bij de directeur van de school.

Gemeenschappelijke Medezegenschapsraad (GMR)
De GMR vergadert vier keer per jaar. Een overzicht van de vergaderdata van de GMR kunt u opvragen bij info@primoschiedam.nl.

Voor meer informatie zie GMR – onze organisatie.​​