GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de scholen. Per school is één ouder- en één personeelsgeleding binnen de GMR vertegenwoordigd. De vergaderstructuur is per 1 augustus 2019 aangepast. Er vindt vier keer per jaar een themaraad overleg plaatst met een plenaire start en sluiting.    

De GMR kent de volgende themaraden: 
Financiën en huisvesting;
Personeel en organisatie;
Onderwijs, kwaliteit, communicatie en ICT. 

Voorzitter:  Martijn Boelhouwers, ouder Montessorischiedam. 
Vicevoorzitter: Paul van de Zande, leerkracht OBS De Singel. 
Administratieve ondersteuning door Nichola Capel, medewerker bestuurskantoor.