GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de scholen. Per school is één ouder- en één personeelsgeleding binnen de GMR vertegenwoordigd. Er vindt vijf keer per jaar een vergadering plaatst.    

De GMR kent de volgende themaraden: 
Financiën en huisvesting;
Personeel en organisatie;
Onderwijs, kwaliteit, communicatie en ICT. 

Voorzitter:  Robert Boogaard, ouder OBS Het Windas.
Ambtelijke secretaris: Nichola Capel, (n.capel@primoschiedam.nl)