Raad van Toezicht

​Uitgangspunten
Mede op basis van landelijke beleidsontwikkelingen is vastgesteld dat scheiding van bestuur en intern toezicht een essentieel onderdeel is van de vormgeving van het bestuurlijk niveau van de organisatie. Belangrijke overweging is de overtuiging dat het externe vertrouwen toeneemt als de interne controle doorzichtig en op orde is. Gezien vanuit de visie van Primo is het van groot belang, dat de omgeving een reële invloed krijgt op de strategie en het beleid van de instelling.

Door de Raad van Toezicht in te stellen krijgt de externe omgeving van Primo invloed op de strategie en het beleid van Primo. Zowel de beleidsvoering als de bedrijfsvoering zijn onderdeel van het toezicht. De Raad heeft de taak als werkgever, de taak als klankbord- en adviesfunctie naar het College van Bestuur, de taak in het kader van de toetsende functie en de taak verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren.

Taken

 • het houden van jaarlijkse evaluatiegesprekken met het College van Bestuur;
 • het tijdig voorzien in vacatures binnen het College van Bestuur;
 • de regeling en evaluatie van de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur;
 • het nemen van maatregelen bij crisis of andere calamiteiten binnen het College van Bestuur.

Klankbord- en adviesfunctie
Het  Bestuur is, behoudens zaken die statutair bij de Raad van Toezicht zijn toebedeeld, volledig bevoegd. Wel heeft de Raad van Toezicht een belangrijke adviserende rol. Vanuit de brede maatschappelijke en professionele ervaringen van de toezichthouders fungeert zij als een klankbord en denkt zij desgevraagd mee over het te voeren beleid.

Statutair dient het Bestuur over de volgende zaken voorafgaand goedkeuring te vragen aan de Raad van Toezicht:

 • het meerjarenplan en het jaarplan;
 • de begroting en meerjarenraming;
 • ingrijpende wijzigingen van het meerjaren beleidsplan;
 • het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, voor zover deze niet zijn opgenomen in het jaarplan;
 • het vaststellen van het jaarverslag;
 • de jaarrekening;
 • het aangaan van belangrijke (financiële) overeenkomsten.

Toetsende functie
De Raad van Toezicht bewaakt de realisatie van de voorgenomen strategie en het beleid en spreekt het College van Bestuur daarop aan.
De Raad van Toezicht ontvangt managementrapportages aangaande:

 • de bedrijfsvoering waar het betreft de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, de inkomsten, middelen, personeel, investeringen, organisatie processen, aansturing en leiderschap;
 • de beleidsvoering op het vlak van identiteit, maatschappelijke rol, brede school, onderwijsconcepten, kwaliteitssystemen en aansturing.

Verantwoordelijkheid eigen functioneren
De Raad van Toezicht organiseert ten minste eenmaal per jaar een zelfevaluatie m.b.t. het eigen functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

Werkwijze
In aanwezigheid van het College van Bestuur belegt de Raad van Toezicht regelmatig vergaderingen en legt zij incidentele werkbezoeken af.
Op verzoek van de Raad worden vergaderingen incidenteel bijgewoond door externe deskundigen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening. De Raad werkt met een agendavoering, waarin agendapunten benoemd zijn, waaruit duidelijk blijkt of het informatieve, meningsvormende, besluitvormende, controlerende of evaluatieve onderwerpen betreffen.

Samenstelling
De leden participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar. De Raad van Toezicht telt op dit moment vijf leden, van wie er twee door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden voorgedragen.

De Raad van Toezicht is per 1 november 2023 als volgt samengesteld:

 • Manja van de Plasse (voorzitter/lid op voordracht personeelsgeleding GMR)
 • Rob Janse (vice-voorzitter)
 • Janine Slootmaekers (op voordracht oudergeleding GMR)
 • Karin van der Meulen
 • Erik van Hoogteijlingen

De Raad van Toezicht komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar.
Bij de vergaderingen zijn verder aanwezig: de directeur-bestuurder, business controller en bestuurssecretaris Nichola Capel: n.capel@primoschiedam.nl.

De afspraken gemaakt over de werkzaamheden, procedure voor benoeming e.d. zijn vastgelegd in het statuut Raad van Toezicht.

Leidraad en Profielschets RvT_vastgesteld 9 december 2016

Toezichtvisie Primo Schiedam