Inspectie


Eind 2018 heeft de inspectie het vierjaarlijks onderzoek bij Primo uitgevoerd. Deed de inspectie in het verleden voornamelijk onderzoek naar scholen en besprak zij het resultaat hiervan met het bestuur waarbij ook het bestuurlijk handelen zijdelings aan bod kwam, is het is nu zo, dat het bestuurlijk handelen echt met een onderzoek onder de loep wordt genomen.


Het onderzoek startte met documentenonderzoek en een gesprek met de bestuurder. Marielle van de Schoor, directeur van Het Windas, is bij het gesprek aangesloten zodat zij kon vertellen hoe h.e.a. in de praktijk uitwerkt. Daarnaast werden er gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht, een afvaardiging van de GMR en directeuren.

Om te kijken hoe h.e.a. in de praktijk terug te zien is, werden er verificatie onderzoeken gedaan op De Poldervaart, De Taaltuin, Het Kleurrijk, De Peperklip en Con de Wereldschool. Hoewel de Wereldschool qua aansturing niet onder Primo valt maar onder het samenwerkingsverband, werd deze school meegenomen in het onderzoek omdat het personeel bij Primo is aangesteld en de leerlingen formeel bij Het Startblok staan ingeschreven.

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van de volgende deelvragen:

Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit? Met andere woorden hoe zit het met de kwaliteitszorg?

  1. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer? Met andere woorden: hoe zit het met de kwaliteitscultuur?
  2. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen? Met andere woorden hoe zit het met de verantwoording en dialoog?
  3. Is het financieel beheer deugdelijk? Hoe zit het met de continuïteit en rechtmatigheid.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kwaliteit op de onderzochte standaarden voldoende tot goed is.  De ‘kwaliteitszorg’ en ‘kwaliteitscultuur’ werd als goed beoordeeld. Het onderdeel ‘verantwoording en dialoog’ werd met een voldoende beoordeeld evenals de ‘financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid’. Voor wat betreft deze laatste twee was ook alleen een voldoende of onvoldoende te scoren.

Ook de onderzochte onderdelen op de scholen werden voldoende tot goed beoordeeld. Het waren stuk voor stuk mooie verslagen. voor kwaliteit en dat de werkwijze, die we met z’n allen hanteren, als goed beoordeeld wordt. De Wereldschool werd als voorbeeld genoemd voor andere scholen voor nieuwkomers wat voor hen een goed resultaat is.

Kortom we kunnen trots zijn op het behaalde resultaat! Als het gaat om de kwaliteitsstandaarden behoort Primo bij de beste 9% van onderzochte besturen. Primo doet het goed!

Voor wat betreft de aanbevelingen, die de inspectie heeft gedaan en de reactie daarop de bestuurder, zie hier het rapport.